საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი განათლების რეფორმირება ეკონომიკური განვითარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით