საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკული სწავლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა