საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართა