საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამა