საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტრანზიციის პოლიტიკა ადრეული და დაწყებითი ინკლუზიური განათლებისათვის