საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ შემაჯამებელი კონფერენცია