Top

უკრაინელ მოსწავლეებთან მომუშავე მასწავლებლებს, მანდატურებს, ფსიქოლოგებსა და სოციალურ მუშაკებს ვებინარები ჩაუტარდებათ