Top

პროფესიული მასწავლებლების სტანდარტები ორიენტირებული იქნება მასწავლებელთა განვითარებაზე, ურთიერთდახმარებასა და თანამშრომლობაზე