2.1. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

02.11.2020

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელე:

ნათია ლომთაძე  (ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველო/ პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

T: +(995 32) 2200 220 (*1198)

E-mail:  n_lomtadze@mes.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის ვებგვერდი:

http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13

ბეჭდვა