4.3. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სამინისტრო არ წარმოადგენს სახელმწიფო ქონების გასხვისებაზე უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს. სამინისტრო ახორციელებს გარკვეული სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემას.

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (პირველი, მეორე და მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2013 წლის ოთხივე კვარტალი) (24.01.14)ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2014 წლის პირველი კვარტალი) (14.04.14)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2014 წლის მეორე კვარტალი) (31.07.14)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2014 წლის მესამე კვარტალი) (21.10.14)

დამატებითი ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2014 წლის მესამე კვარტალი) (24.10.14)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2014 წლის მეოთხე კვარტალი) (30.01.15)ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით (2015 წლის პირველი კვარტალი) (14.04.15)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2015 წლის მეორე კვარტალი (10.07.15)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან 2015 წლის მე-3 კვარტალი (12.10.15)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან 2015 წლის მე-4 კვარტალი (14.01.16)ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის პირველი კვარტალი (08.04.16)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის მეორე კვარტალი (07.07.16)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის მესამე კვარტალი (11.10.16)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის მეოთხე კვარტალი (12.01.2017)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის მეოთხე კვარტალი (12.01.2017)საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის ფარგლებში 01.01.2017 წ.– 31.03.2017წ. პერიოდში არაფინანსური აქტივების გადაცემა არ განხორციელებულა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2017 წლის 01.04.2017წ – 30.06.2017წ  პერიოდში  არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა არ განხორციელებულა. 21.07.2017

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2017 წლის მესამე კვარტალი (17.10.2017)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2017 წლის მეოთხე კვარტალი (12.01.2018)2018 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა არ განხორციელებულა (17.12.2018)

2018 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა არ განხორციელებულა (17.07.2018)

2018 წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (კოდი 32 01 01) ფარგლებში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა არ განხორციელებულა.

2018 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (კოდი 33 01) ფარგლებში განხორციელდა დანართი (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტალში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (კოდი 33 01) ფარგლებში არ განხორციელებულა.

2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (კოდი 32 01 01) ფარგლებში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა იხილეთ დანართი (20.01.2019)2019 წლის პირველი კვარტალის განმავლობაში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატის ფარგლებში არაფინანსური აქტივების უსასყიდლოდ გადაცემა არ განხორციელებულა.

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 2019 წლის მეორე კვარტალი ; (23.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალში „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ფარგლებში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა;

ინფორმაცია 2019 წლის  მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისების და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ; (27.01.2020)2020 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  

2020 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისევისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (22.10.2020)

ბეჭდვა