5.12. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის თანხები გამოიყო წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან.

კერძოდ, აღნიშნული ფონდიდან 2013 წლის პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე კვარტალში გამოიყო და იძულების წესით ჩამოიჭრა 2228,63 ლარი.

სააღსრულებო მონაცემები კვარტალური სახით

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ფონდებიდან (საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი) სამინისტროსათვის თანხა არ გამოყოფილა.აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე ხაზინის ერთიანი #200122900 ანგარიშიდან, 2014 წლის პირველ და მე-2 კვარტალში იძულების წესით ჩამოჭრილმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანების ოდენობამ შეადგინა 50 177,00 (ორმოცდაათიათას ასსამოცდაჩვიდმეტი ლარი 00 თეთრი) ლარი.

დეტალური (31.07.14). • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის პირველი სექტემბრის N1502 განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოუყო 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარი -საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემად, მის მიერ სწავლებისა და კვლევითი ხარისხის განვითარების დაფინანსების მიზნით (03.10.14).
 • საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 21 ივლისის N219 ბრძანებით, გიორგი ნიკოლაძისა და ნიკოლოზ ქაშაკაშვილის დაბადების 125 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებული საიუბილეო ღონისძიების დაფინანსების მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყო 18 000 (თვრამეტი ათასი) ლარი (21.10.14).

დამატებითი ინფორმაცია (03.10.14).სააღსრულებო ხარჯი (20.01.15)

 • 2015 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თაობაზე მონაცემები და სამართლებრივი აქტები იხილეთ შემდეგ (5.13.) განყოფილებაში (03.04.15)
 • 2015 წლის  პირველ კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 45 825,60 ლარი: სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მარტის თვის დავალიანება – 42,80 ლარი; სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თებერვლის თვის დავალიანება – 42,80 ლარი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანება ახალგორის #1 საშუალო სკოლის მოსწავლის – ი. გ.-ს მიმართ – 45 740.00 ლარი (14.04.15).
 • 2015 წლის  მეორე კვარტალში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანხა არ მიუღია.
 • 2015 წლის  მეორე კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 6 025,60 ლარი. მ.შ.
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის წერილი N18/37413  15.04.2015 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანება ახალგორის N1 საშუალო სკოლის მოსწავლის იზა გიგაურის სასარგებლოდ ყოველთვიურად სპეციალური სამედიცინო მომმვლელის მომსახურების ხარჯი 1’180,00 ლარი და ყოველთვიურად სარჩოს სახით 800,00 ლარი. 2015 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით (2 თვე)  3’960,00 ლარი. ლარი.
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის წერილი N18/48016 11.05.2015 სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დავალიანება 2015 წლის აპრილის თვის მდგომარეობით 42,80 ლარი;
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის წერილი N18/48027 11.05.2015 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანება ახალგორის N1 საშუალო სკოლის მოსწავლის იზა გიგაურის სასარგებლოდ ყოველთვიურად სპეციალური სამედიცინო მომმვლელის მომსახურების ხარჯი 1’180,00 ლარი და ყოველთვიურად სარჩოს სახით 800,00 ლარი. 2015 წლის 01 მაისის მდგომარეობით  1’980,00 ლარი.
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის წერილი N18/58589  09.06.2015 სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დავალიანება  2015 წლის მაისის თვის მდგომარეობით 42,80 ლარი.
 • 2015 წლის მესამე კვარტალში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან მ.შ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოუყო 1 032 000,00 ლარი.
 • ა(ა)იპ -საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემად 1 000 000,00 ლარი, მის მიერ სწავლებისა და კვლევითი ხარისხის განვითარების მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1687 03.08.2015 წელი).
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგში შოთა რუსთაველის სახელობისა და საქართველოს ეროვნული პრემიების დაფინანსების მიზნით 32 000,00 ლარი. (საქართველოს მთავრობის დადგენილება #321 07.07.2015წელი.    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება #303 23.07.2015 წელი).

დამატებითი ინფორმაცია (12.10.15)

 • 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული შპს „მომავლის სკოლისათვის“ საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების, თავალსაჩინოებებისა და რუკებისათვის  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოუყო 8 000 (რვა ათასი) აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი.  (საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძ. N494 03.12.2015)


 • 2016 წლის  პირველ  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 6 141,90 ლარი.

დამატებითი ინფორმაცია  (08.04.2016)

 • 2016 წლის მეორე კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ  6’099,00 ლარი.

დამატებითი ინფორმაცია (07.07.16)


 • 2016 წლის მესამე კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ   11’332.33 ლარი.

დამატებითი ინფორმაცია (11.10.16)


 •  2016 წლის  მეოთხე  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 18 717.90 ლარი.

დეტალური ინფორმაცია 20.01.20172017 წლის  პირველ  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 6’141,90 ლარი.

დეტალური ინფორმაცია 25.04.2017

2017 წლის  მეორე  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 6’141,90 ლარი.

დეტალური ინფორმაცია 21.07.2017

2017 წლის მესამე კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ   6’013 ,50 ლარი

დეტალური ინფორმაცია (17.10.2017)

 2017 წელს  ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 22’074.00 ლარი, ხოლო 2017 წლის მე-4 კვარტალში ჩამოიჭრა 4’033,50 ლარი. (12.01.2018)

დანართი2018 წლის  პირველ  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 6300.00 ლარი. (17.04.2018)

დანართი

2018 წლის  პირველ და მეორე  კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ 12’027.00 ლარი. (17.07.2018)

დანართი

2018 წლის მესამე კვარტალში ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან  ჩამოიჭრა სულ   6’013 ,50 ლარი. (კოდი 32 01 01) დანართისაქართველოს მთავრობის 2019 წლის 03 მაისის N1028 განკარგულება; (23.07.2019)

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N1260 განკარგულება; (23.07.2019)

2019 წლის მე-3 კვარტალში არ განხორციელებულა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალიწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფა (22.10.2019)

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 4 აპრილის N751 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 3 მაისის  N1028 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 31 მაისის N1260 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 5 აპრილის N767 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 11 მარიტის N463 განკარგულება ;

(28.01.2020)

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 5 მარტის N456 განკარგულება;(27.04.2020)

2020 წლის მე-2 კვარტალში არ განხორციელებულა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალიწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფა (15.07.2020)

საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 27 აგვისტოს N1649 განკარგულება (22.10.2020)

 

ბეჭდვა