2.5. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2013 წლის პირველ კვარტალში სამინისტროს წარმოებაში იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული 39 კორესპოდენცია. აქედან 8 შემთხვევაში, საჯარო ინფრომაცია გაიცა დაუყოვნებლივ.

2013 წლის მე-2 კვარტალში სამინისტროს წარმოებაში იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული 49 კორესპოდენცია. აქედან 4 შემთხვევაში, საჯარო ინფრომაცია გაიცა დაუყოვნებლივ.

2013 წლის მე-3 კვარტალში სამინისტროს წარმოებაში იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული 48 კორესპოდენცია. აქედან 3 შემთხვევაში, საჯარო ინფრომაცია გაიცა დაუყოვნებლივ.

2013 წლის მე-4 კვარტალში სამინისტროს წარმოებაში იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული 65 კორესპოდენცია. აქედან 13 შემთხვევაში, საჯარო ინფრომაცია გაიცა დაუყოვნებლივ (განახლებულია 09.01.2014).

________________________________________________________

2014 წ.:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2014 წლის I კვარტალში (1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 266 განცხადება/წერილი. ამათგან, 154 განცხადება იყო იდენტური შინაარსის და ეხებოდა დირექტორთა სერტიფიცირების კონკურსთან დაკავშირებული ოქმების გაცემას, რომელთაგან ყველა დაკმაყოფილდა. ხოლო დანარჩენი 112 განცხადების დეტალური შინაარსი და შედეგები იხილეთ ცხრილში: 

დეტალური ჩაშლა (2014 წლის პირველი კვარტალი) (15.04.14)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2014 წლის I კვარტალში (1 აპრილიდან 31 ივნისის ჩათვლით) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 147 განცხადება/წერილი. დეტალური შინაარსი და შედეგები იხილეთ ცხრილში:

დეტალური ჩაშლა (2014 წლის მე-2 კვარტალი)   (04.07.14)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2014 წლის III  კვარტალში (1 ივლისიდან 31 სექტემბრის ჩათვლით) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 186 განცხადება/წერილი. დეტალური შინაარსი და შედეგები იხილეთ ცხრილში:

დეტალური ჩაშლა (2014 წლის მე-3 კვარტალი) (13.10.14)

დეტალური ჩაშლა (2014 წლის მე-4 კვარტალი) (27.01.15)დეტალური ჩაშლა 2015 წ. პირველი კვარტალი (20.04.15)

დეტალური ჩაშლა 2015 წ. მეორე კვარტალი (22.07.15)

დეტალური ჩაშლა 2015 წ. მესამე კვარტალი (27.10.15)

დეტალური ჩაშლა 2015 წ. მეოთხე კვარტალი (26.01.16)დეტალური ჩაშლა 2016 წ. პირველი კვარტალი (08.04.16)

დეტალური ჩაშლა 2016 წ. მეორე კვარტალი (11.07.16)

დეტალური ჩაშლა 2016 წ. მესამე კვარტალი (12.10.16)

დეტალური ჩაშლა 2016 წლის მეოთხე კვარტალი (13.01.2017)დეტალური  ჩაშლა 2017 წლის პირველი კვარტალი 28.04.2017

დეტალური ჩაშლა 2017 წლის  მეორე კვარტალი-27.07.2017

დეტალური ჩაშლა 2017 წლის მესამე კვარტალი – (19.10.2017)

დეტალური ჩაშლა 2017 წლის მეოთხე კვარტალი – (26.01.2018)დეტალური ჩაშლა, 2018 წლის პირველი კვარტალი (17.04.2018)

დეტალური ჩაშლა, 2018 წლის მეორე კვარტალი (31.07.2018)

დეტალური ჩაშლა, 2018 წლის მესამე კვარტალი (26.10.2018)

დეტალური ჩაშლა, 2018 წლის მეოთხე კვარტალი (30.10.2019)დეტალური ინფორმაცია, 2019 წლის პირველი კვარტალი (02.04.2019)

დეტალური ინფორმაცია -2019 წლის მეორე კვარტალი (25.07.2019)

დეტალური ინფორმაცია 2019 წლის მესამე კვარტალი (23.10.2019)

დეტელური ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალი (16.01.2020)

დეტელური ინფორმაცია 2020 წლის პირველი კვარტალი (16.04.2020)

დეტელური ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალი (16.07.2020)

დეტალური ინფორმაცია 2020 წლის მესამე კვარტალი (30.10.2020)

დეტალური ინფორმაცია 2020 წლის მეოთხე კვარტალი (18.01.2021)

ბეჭდვა