7.1. სამინისტროს სერვისების შესახებ ინფორმაცია

10.12.2013

სამინისტროს ცენტრალური აპარატი მოქალაქეებს რაიმე სახის სერვისებს არ სთავაზობს.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით (მოსწავლეთა და მასწავლებელთა რაოდენობები); 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით (სტუდენტებისა და მასწავლებლების რაოდენობები);

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით (სტუდენტებისა და პროფესორების რაოდენობები);ანგარიში (2014 წლის საბიუჯეტო პროგრამების შესახებ) 

ინფორმაცია წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ, ღონისძიების ჩამონათვალის და დახარჯული თანხის მიხედვით 2014 წ.აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტის_”ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების” დამტკიცების შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტის_ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

ბეჭდვა