5.7. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხელმძღვანელობს რა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული “საქვეყნოობის” პრინციპით, აქვეყნებს უწყების ტექ. მომსახურების ხარჯების შესახებ მონაცემებს ჩაშლილი სახით (კერძოდ, მომსახურების შესყიდვის შესახებ მონაცემები თვეების მიხედვით).

ავტოტრანსპორტის ტექ. მომსახურების ხარჯი 2013 (22.01.14)ავტოტრანსპორტის ტექ. მომსახურების ხარჯი 2014 (27.01.15)ავტოტრანსპორტის ტექ. მომსახურების ხარჯი 2016 (12.01.2017)

2016 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებასა და  მიმდინარე რემონტზე  გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს  84 460.71 ლარს. (12.01.2017)2017 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებასა და  მიმდინარე რემონტზე  გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 85’192.87 ლარს,  ხოლო მე-4 კვარტალში ხარჯმა შეადგინა 23’513,14 ლარი. (12.01.2018)

დანართი2018 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად შეადგენს:

  • 32 01 01 ფარგლებში შეადგენს 139’751.36 ლარს,
  • 33 01 ფარგლებში შეადგენს 84’039.61 ლარს.

(20.01.2019)2019 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები (27.01.2020)

ბეჭდვა