4. ინფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
ბეჭდვა