6.2. ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სამინისტროს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 21 იანვრის ბრძანება N37 (29.01.14)

პროგრამა სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს (17.03.14) 

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს (03.04.14) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს (1335 ცვლილება) (03.12.14)

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (10.04.14)

საარჩევნო კოდექსის ვალდებულებების შესარულების მიზნით საჯარო მოსამსახურეთა ინსტრუქცია (24.04.14)

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები (06.11.14)2015 წ.

საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო (ცვლილება) (25.04.2016) 

ბეჭდვა