5.13. სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

საქართველოს მთავრობის N1502 განკარგულება (07.10.14)

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 21 ივლისის N219 ბრძანება (21.10.14)2015 წ.

მთავრობის ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე N92 ბრძანება (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაN060303 (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაN120103 (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაN170201 (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N150102 (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაN100201 (03.04.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაN130202 (03.04.15)

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N28 (03.04.15)

 საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N05/05/01 (13.07.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18.06.15 (13.07.15)

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N22.04.15 (13.07.15)საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2015 წლის 23 ივლისის N303   (12.10.15) ბრძანება

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აგვისტოს N1687 განკარგულება  (12.10.15)

საქართველოს პრეზიდენტის 2015 წლის 10 აგვისტოს N10/08/01 განკარგულება (16.10.15)

საქართველოს პრეზიდენტის 2015 წლის 27 ივლისის N27/07/05 განკარგულება (16.10.15)

საქართველოს პრეზიდენტის 2015 წლის 29 იანვრის N29/01/01 განკარგულება (16.10.15)

საქართველოს პრეზიდენტის 2015 წლის 30 ივნისის N30/06/01 განკარგულება (16.10.15)

 საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2015 წლის 3 დეკემბრის N494(02.02.16)

ბრძანებასაქართველოს პრეზიდენტის 2015 წლის 12 ოქტომბრის N121002 განკარგულება (02.02.16)2016  წლის  პირველ კვარტალში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანხა არ მიუღია (08.04.2016)2016  წლის მეორე კვარტალში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში თანხა არ მიუღია (07.07.16)2016  წლის  მესამე კვარტალში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანხა არ მიუღია (11.10.16)საქართველოს პერზიდენტის 2016 წლის 02 ნოემბრის N02/11/03 განკარგულება 18.01.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2016 წლის 21 ნოემბრის N21/11/02 განკარგულება 18.01.2017საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 13 თებერვლის განკარგულება 25.04.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 07 მარტის განკარგულება 25.04.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 17 მარტის განკარგულება 25.04.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 21 მარტის განკარგულება 25.04.2017საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 03 აპრილის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის  2017 წლის 02 ივნისის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 03 მაისის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 04 აპრილის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 05 მაისის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 07 ივნისის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 12 აპრილის განკარგულება 21.07.2107

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 19 აპრილის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 21 ივნისის განკარგულება 21.07.2017

საქართველოს პრეზიდენტის 2017 წლის 25 აპრილის განკარგულება 21.07.2017საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 მარტის N463 განკარგულება 30.04.2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N767 განკარგულება 30.04.2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 03 მაისის N1028 განკარგულება; (23.07.2019)

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N1260 განკარგულება; (23.07.2019)

2019 წლის მე-3 კვარტალში არ განხორციელებულა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალიწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფა (22.10.2019)საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 4 აპრილის N751 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 3 მაისის  N1028 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 31 მაისის N1260 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 5 აპრილის N767 განკარგულება ;

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 11 მარიტის N463 განკარგულება ;

(28.01.2020)

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 5 მარტის N456 განკარგულება;(27.04.2020)

2020 წლის მე-2 კვარტალში არ განხორციელებულა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალიწინებული ფონდებიდან სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფა (15.07.2020)

ბეჭდვა