მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
* შენიშვნა: ვარსკვლავებით მონიშნული ველების შევსება აუცილებელია

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგ ინფორმაციას:

სამინისტროში დაცული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისათვის საჭიროა შეავსოთ ზემოთ მითითებული ყველა ველი (სახელი, გვარი და სხვ.) და გრაფაში – choose file ატვირთოთ თქვენი განცხადება, რომელიც უპასუხებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს (მათ შორის იქნება ხელმოწერილი). განცხადების ნიმუშად შეგიძლიათ გამოიყენოთ (შეავსოთ) შემდეგი ფაილი – განცხადების ფორმა

ინფორმაციის ელექტრონული გამოთხოვა ასევე შესაძლებელია მოქალაქის პორტალის –  www.mygov.ge საშუალებით. პორტალის სარგებლობისთვის უნდა გამოიყენოთ კომპიუტერზე სპეციალური წამკითხველით მიერთებული ახალი პირადობის მოწმობა ან მიბრძანდეთ იუსტიციის სახლში და პორტალზე დასარეგისტრირებლად აიღოთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი.“

ბეჭდვა