4.4. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

რეკლამის ხარჯები 2103 (ჯამური და კვარტალური სახით) 

2014 წ.:პირველ კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (23.04.14)

მეორე კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (31.07.14)

მესამე კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (03.10.14)

მიმდინარე წლის მე-4 კვარტალში, რეკლამის ხარჯი შეადგენს 33 756,62 ლარს, საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. სარეკლამო რგოლი განთავსდა სატელევიზიო ეთერში და რადიო სიზშირეებზე (28 ოქტომბერი; შპს “მედია პორტი”). (20.01.15).2015 წლის პირველ კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (14.04.15)

2015 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი (10.07.15)

2015 წლის მე-3 კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (12.10.15)

2015 წლის მე-4 კვარტალში უწყებას რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია (14.01.16)2016 წლის პირველ   კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია (08.04.16).

2016 წლის მეორე კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში გარე რეკლამის განთავსებაზე  საკასო ხარჯი შეადგენს 9’000,00 ლარს (07.07.16)

დანართი

2016 წლის მესამე კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში  სარეკლამო მომსახურების  საკასო ხარჯი შეადგენს 212’103.43 ლარს. (11.10.16)

დანართი

2016 წლის მეოთხე კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში  სარეკლამო-საინფორმაციო  საკასო ხარჯი შეადგენს 4 000,00 ლარს. (12.01.2017)

დანართი2017 წლის პირველ   კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2017 წლის მეორე კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსები სფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაუწევია. 

2017 წლის მესამე კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი შეადგენს 2’000,00 ლარს. (17.10.2017)

დანართი

2017 წელს   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში სარეკლამო-საინფორმაციო  ხარჯი  შეადგენს 77’719.00 ლარს.

დანართი2018 წლის პირველ   კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2018 წლის მეორე   კვარტალში  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაციისთვი იხილეთ დანართი . (17.07.2018)

 2018 წლის მესამე   კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2018 წლის მესამე   კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავებისა და პროგრამების მართვის“ (აპარატი- 3301) ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია. (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია;

2018 წლის მეოთხე კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავებისა და პროგრამების მართვის“ (აპარატი- 3301) ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია. (20.01.2019)2019 წლის პირველ კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია;

2019 წლის მეორე კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია; (23.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალში  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი)  დაფინანსების ფარგლებში რეკლამის განთავსებაზე  გაწეული ხარჯი ჯამში შეადგენს 1200.00 ლარს:

2019 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი (27.01.2020)2020 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი (27.04.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალშო რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი (22.10.2020)

ბეჭდვა