7.2. ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სამინისტროს მიერ

10.12.2013

სამინისტროში წარმოებს საჯარო ინფორმაციის ასლის გადარებასთან დაკავშირებული მოსაკრებლის გადახდევინება საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

სხვა სახის მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების გადახდევინება არ ხდება.

________________________________________________________

ბეჭდვა