1.1. სამინისტროს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

                                                                                                                                            17.09.2018

სამინისტროს სტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ქვედანაყოფებს:

ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი);  იურიდიული დეპარტამენტი;  სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი; შიდა აუდიტის დეპარტამენტი; ეკონომიკური დეპარტამენტი; საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი; საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი;  პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი; უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი; ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი; სპორტის განვითარების დეპარტამენტი; კულტურის დეპარტამენტი.

სამინისტროს ფუნქციები:

სამინისტრო განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი ორგანოა. საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სამინისტრო ახორციელებს თავის დაქვემდებარებაში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაციასა და კონტროლს. უზრუნველყოფს ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სრულყოფას, მეცნიერების ყველა დარგის განვითარებას და მონაწილეობს სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებების განხორციელებაში. მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, შეიმუშავებს ქვეყნის პოლიტიკას კულტურული მემკვიდრეობის, ხელოვნების, სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის სფეროში და კოორდინაციას უწევს მის განხორციელებას.

კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში სამინისტრო ახორციელებს:

განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის კონსტიტუციური უფლების განხორციელების უზრუნველყოფას;

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის სისტემის შექმნის ხელშეწყობას;

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესების კვლევა/შეფასებას;

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს შემდგომი განვითარების მიმართულებების დაგეგმვა და მისი განვითარების პროგნოზირებას;

სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, სახელმწიფო ენის სწავლის, სწავლების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფას მეცნიერების ყველა დარგის მხარდაჭერით;

სკოლამდელი აღზრდის სტანდარტების დამტკიცებას;

სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის შემუშავება და დამტკიცებას;

ზოგადსაგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნება, რეორგანიზაცია-ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, მათი წესდებების დამტკიცებას და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებას;

კერძო სამართლის არასამეწარმეო იურიდიული პირების – ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფუძნებას;

ევროპისა და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეების ჰარმონიზაციისა და ინტეგრაციის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობას;

საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობას;

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ნორმატიული აქტების შესრულების უზრუნველყოფას;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარდგინებით:

მასწავლებლობის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და მაძიებლის პერიოდის გავლის წესის დამტკიცებას;

მაძიებლობის პერიოდის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნიმუშისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცებას;

მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტის დამტკიცებას;

მასწავლებლის, აგრეთვე პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცებას;

საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტის დამტკიცებას;

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესის დადგენა, პროფესიული განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამების შემუშავებას;

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შემუშავება/დამტკიცებას;

რეგულირებადი პროფესიების, რომლებსაც შეესაბამება პროფესიული განათლების კვალიფიკაციები, აგრეთვე რეგულირებადი პროფესიით საქმიანობის უფლების მინიჭებისა და განახლებისათვის აუცილებელი პირობებისა და მათი შესრულების წესის საქართველოს მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა ან მათზე სავალდებულო დასკვნის გაცემას;

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ინსტიტუციური, მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება/განხორციელებას;

პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობას;

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის დადგენა, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესისა და ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრას;

სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების – საგანმანათლებლო რესურსცენტრების სტრუქტურის განსაზღვრა, მათი საშტატო ნუსხებისა და ტიპური დებულების დამტკიცება, ასევე მათი ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების თანამდებობაზე დანიშვნა და თანამდებობიდან გათავისუფლებას;

მასწავლებელთა და მეცნიერთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფას;

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ წინადადებების საქართველოს მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა და მისი განხორციელების უზრუნველყოფა, საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება/დამუშავებას;

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციების, სიმპოზიუმების, გამოფენებისა და კონკურსების გამართვაში  მონაწილეობას;

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის შემუშავება და საქართველოს მთავრობისთვის  წარდგენას;

განათლების სისტემისა და უმაღლესი განათლების სისტემის ინდიკატორების ამსახველი ძირითადი დოკუმენტის შემუშავებას;

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მატერიალურ-ტექნიკური, პროგრამული და ადამიანური რესურსების ნორმატივების დადგენას;

საგანმანათლებლო სფეროში არსებული პრიორიტეტებისა და მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი საბიუჯეტო პროგრამებისა და პროექტების შესრულებისა და კოორდინაციის უზრუნველყოფა. ასევე არასაბიუჯეტო პროგრამების/პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას;

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესის დამტკიცება, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემისა და გადატანის წესის დადგენა, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის თანხის რაოდენობის, სოციალური პროგრამით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსების რაოდენობისა და პირობების, აგრეთვე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთათვის ვაუჩერების გაცემისა და გადატანის წესის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად საქართველოს მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვის წესის დამტკიცებას;

მოსწავლის პირადი საქმის ფორმისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმისწარმოების წესის დამტკიცებას;

საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის გამართვის წესის, სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევისა და მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის წესისა და პირობების დადგენას;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესისა და საფასურის დამტკიცებას;

საჯარო სკოლების ნუმერაციის განხორციელება და მათთვის სახელის მინიჭების წესის დადგენას;

ერთიანი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დოკუმენტის/პროფესიული დიპლომის ნიმუშის, უმაღლესი განათლების სპეციალობათა ნუსხის, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის დანართის ფორმის დამტკიცებას;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარდგინებით:

საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცებას;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების დამტკიცებას;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების დამტკიცებას;

მასწავლებლის მომზადებისა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის წესისა და საფასურის დამტკიცებას, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან;

მეცნიერების განვითარების პრიორიტეტების შემუშავება, სახელმწიფო სამეცნიერო პოლიტიკის განხორციელების შემოქმედების თავისუფლებისა და სამეცნიერო სფეროს მართვის თანმიმდევრული დემოკრატიზაციის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო სკოლების შენარჩუნებისა და განვითარების, საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობის ხელშეწყობის, აგრეთვე განათლების მეცნიერებასთან ინტეგრირების მიზნით;

სამეცნიერო და აკადემიურ წრეებთან თანამშრომლობით, ქართული მეცნიერების განვითარების კონცეფციისა და ნორმატიული ბაზის ჩამოყალიბება/სრულყოფას;

სამეცნიერო-კვლევითი ობიექტების მშენებლობისა და რეკონსტრუირების მიზნით სახელმწიფო სახსრების გამოყოფის თაობაზე წინადადებების შემუშავება, ეროვნული მნიშვნელობის მქონე სამეცნიერო-კვლევითი ბაზებისა და ექსპერიმენტული დანადგარების მოვლა-შენახვის შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებათა პროექტების მომზადებას;

ტექნოლოგიური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებისა და მაღალ ტექნოლოგიათა ტრანსფერის სახელმწიფო მხარდაჭერის თაობაზე, აგრეთვე სათანადო პროცესებში სახელმწიფოს პირდაპირ (ინვესტირებით), ან არაპირდაპირ (საგადასახადო შეღავათებით, ინოვაციური ინფრასტრუქტურითა და სხვ.) მონაწილეობის შესახებ სახელმწიფო მართვის სხვა უწყებებთან ერთად წინადადებების მომზადებას;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელთა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთა, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერთა, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების რეესტრის წარმოების წესის განსაზღვრა, საჯარო სკოლების დირექტორების, დირექტორების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მათი მოვალეობის შემსრულებელი მოადგილეების, მოვალეობის სხვა შემსრულებლების, სამეურვეო საბჭოს წევრების რეგისტრაციის წესის დადგენას;

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისათვის ხარისხიანი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით საგანმანათლებლო რესურსების, პროგრამების შემუშავება და მათი დანერგვის ხელშეწყობას;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარდგინებით, სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებას;

ზოგადი განათლების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა კვლევის ჩატარებას;

სკოლის სახელმძღვანელოს ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობის დადგენა, მისი შეფასებისა და სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების განხორციელებას;

მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების (გარდა განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტისა) ენობრივი სისწორის შემოწმებას;

მოსწავლის სკოლის სახელმძღვანელოებითა (მოსწავლის წიგნით) და დამხმარე ლიტერატურით უზრუნველყოფის მიზნით, სახელმწიფოს მიერ მოსწავლის მშობლისთვის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის უსასყიდლოდ, დროებით სარგებლობაში გადაცემული სკოლის სახელმძღვანელოებისა (მოსწავლის წიგნის) და დამხმარე ლიტერატურის გამოყენების ზოგადი წესისა და მათი მოვლა-პატრონობის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცებას;

სასკოლო კონკურსის/კონკურსების ჩატარების წესის დამტკიცებას;

ახალგაზრდობის სფეროს, ახალგაზრდული საქმიანობის, ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტისა და არაფორმალური განათლების განვითარების ხელშეწყობას;

ახალგაზრდული საქმიანობის საკვანძო კომპეტენციების ჩარჩოს  განსაზღვრა/დამტკიცებას;

ახალგაზრდობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა,  სისტემატიზაცია და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას;

ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკისა და მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას;

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას.


კულტურის სფეროში ქვეყნის ერთიანი საჯარო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება/განხორციელების კოორდინაცია, მონიტორინგი და შეფასებას;

კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვა და ხელშეწყობას;

კულტურაზე  საზოგადოების ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობას;

თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, ლიტერატურის, გამოყენებითი პროფესიული ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა,  ტრადიციების შენარჩუნებისა და დაცვის ხელშეწყობა ს და პოპულარიზაციას;

სახელოვნებო განათლების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების/ ქვეპროგრამების შემუშავება და განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას;

განსაკუთრებული  ნიჭის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდათა, ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა სახელმწიფო მხარდაჭერას;

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესაბამისად, მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლებისა  და კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების, სხვა კულტურულ ფასეულობათა გამოვლენის, აღრიცხვის, დაცვის, რეაბილიტაციისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა/კოორდინაცია; ამ მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დარგობრივი პოლიტიკის, მათ შორის, ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება/წარმართვა; შესაბამისი სტრატეგიების, სამოქმედო გეგმებისა და პროგრამების/ქვეპროგრამების, საკანონმდებლო ინიციატივების, მეთოდოლოგიური გზამკვლევების შემუშავების კოორდინაცია და განხორციელების კონტროლი; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას;

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რეკომენდაციების შემუშავებას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძეგლების, არქიტექტურულ-სკულპტურული და დეკორატიული კომპოზიციების აგების, განთავსების ან დემონტაჟის შესახებ;

კომპეტენციის ფარგლებში, ლიტერატურული, საგამომცემლო საქმიანობისა და საბიბლიოთეკო სფეროს ხელშეწყობას;

კულტურის სფეროს ეკონომიკური და სოციალური პოტენციალის რეალიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობას;

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის კულტურის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას;

კულტურის პოპულარიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა; კულტურული დიპლომატიის მხარდაჭერა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობას;

კულტურის სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე სემინარების, კონფერენციების, ფესტივალების, კონკურსების, კონცერტების, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონებისა და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობას;

კულტურის სფეროში დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიებისათვის, საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობისათვის  შესაბამისი პირობების  შექმნას;

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას;

კომპეტენციის ფარგლებში, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას;

კომპეტენციის ფარგლებში, კულტურის სფეროში მონაცემების შეგროვების, სისტემატიზაციის, დარგობრივი კვლევის   ხელშეწყობას.


სპორტის სფეროში ქვეყნის ერთიანი საჯარო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება/განხორციელების კოორდინაცია, მონიტორინგი, შეფასება და სამინისტროს საქმიანობის „კარგი მმართველობის პრინციპით“ წარმართვას;

სპორტის მომსახურებასა და პროდუქტზე საზოგადოების ყველა წევრის, რეგიონების/მაღალმთიანი რეგიონების, საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის, სპეციალური საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, უმცირესობების, ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ქართული დიასპორის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობას;

სპორტის სფეროების პოპულარიზაცია, მათი მნიშვნელობის, ქვეყნის მდგრად განვითარებასა და საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას;

სასპორტო განათლების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამების/ქვეპროგრამების შემუშავება და განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობა, სასპორტო განათლების უზრუნველყოფა/ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდათა სახელმწიფო მხარდაჭერას;

ქვეყნის მასშტაბით სპორტის სფეროებში ზრდასრულთა განათლებისა და გადამზადების,  პროფესიული ცოდნისა და მართვის უნარების გაუმჯობესების ხელშეწყობას;

სპორტის საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა, სპორტული დიპლომატიის მხარდაჭერა, საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებების საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ჩატარების, საქართველოს სპორტსმენთა მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას;

სპორტის სფეროებში საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე სემინარების, კონფერენციების, ფესტივალების, კონკურსების, შეჯიბრებებისა და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობას;

სპორტის ეკონომიკური და სოციალური პოტენციალის რეალიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობას;

სპორტის სფეროებში დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიების, საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობას;

სპორტის სფეროებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას;

კომპეტენციის ფარგლებში, სპორტული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სფეროების შესახებ  მონაცემების შეგროვების, კვლევისა და პერიოდულად განახლებადი საინფორმაციო ბაზის შექმნა/შექმნის ხელშეწყობას;

სპორტის სფეროში სხვადასხვა მიმართულების მიხედვით დარგობრივი კვლევების ჩატარება, დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელების ხელშეწყობა, მისი განხორციელების მონიტორინგი და შეფასებას;

სპორტისა და სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნებისთვის, დაცვისა და განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის ეროვნულ სახეობათა განვითარების ყოველმხრივი ხელშეწყობას;

„სპორტი ყველასათვის“, „მაღალი მიღწევების სპორტის“ მიმართულებებისა და პროფესიული სპორტის დარგების განვითარება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სპორტული მოძრაობებისა და ღონისძიებების განხორციელების კოორდინაციას;

მასობრივ-გამაჯანსაღებელ და სპორტულ ღონისძიებათა ერთიანი კალენდარული გეგმის შემუშავებას;

სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცებას;

სპორტული ასოციაციების, კავშირების, საზოგადოებების, ფედერაციებისა და სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  საქმიანობის ხელშეწყობა და მათთან თანამშრომლობა, საქართველოს სპორტსმენთა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერას;

სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელებას.


ბეჭდვა