6.1. ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სამინისტროს საქმიანობასთან

25.04.2016

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

ეროვნული სასწავლო გეგმა (30.11.2015)

მინისტრის სხვადასხვა ბრძანებები:

http://mes.gov.ge/content.php?id=193&lang=geo24.10.2018

ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

კულტურის შესახებ საქართველოს კანონი

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონი

მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონი

პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონი

საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონი

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონიეროვნული სასწავლო გეგმა (24.10.2018 წლის მდგომარეობით) 

ბეჭდვა