3.2. ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამინისტროში კონკურსის ჩატარების წესს

 

10.12.2013

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილება  (ძალადაკარგულია)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სტაჟირების გავლის წესი (ძალადაკარგულია) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ;

საქართველოს მთავრობის N204 დადგენილება  ;,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N468 დადგენილება; (22.01.2020)

,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;(22.01.2020)

,,საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილება;(22.01.2020)

ბეჭდვა