5.6. ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხელმძღვანელობს რა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული “საქვეყნოობის” პრინციპით, აქვეყნებს უწყების საწვავის ხარჯების შესახებ მონაცემებს ჩაშლილი სახით (კერძოდ, საწვავის შესყიდვის შესახებ მონაცემები თვეების მიხედვით).

საწვავის ხარჯი 2013 (22.01.14)2015 წ.

საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2014 (27.01.15)  2015 წელს  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ გახარჯული საწვავის ხარჯი ჯამურად შეადგენს 138 730,40 ლარს. (14.01.16)

დანართი 2016 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ გახარჯული საწვავის ხარჯი ჯამურად შეადგენს 118 425,98  ლარს. 12.01.2017

დანართი2017 წელს წლიური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ გახარჯული საწვავის ხარჯი ჯამურად შეადგენს 152’029.98  ლარს. ხოლო მე-4 კვარტალში ხარჯმა შეადგინა 44’772,59 ლარი. (12.01.2018)

დანართი2018 წელს ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ბენზინი, დიზელი შეადგენს:

  • 32 01 01 კოდის ფარგლებში შეადგენს 163’706,67 ლარს,
  • 33 01 კოდის ფარგლებში შეადგენს  138’806.85 ლარს.


2019 წელი – ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (27.01.2020)

ბეჭდვა