5.9. ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხელმძღვანელობს რა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული “საქვეყნოობის” პრინციპით, აქვეყნებს უწყების სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ მონაცემებს ჩაშლილი სახით (კერძოდ, მომსახურების შესყიდვის შესახებ მონაცემები თვეების მიხედვით და სხვა).

სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2013 (22.01.14)2015 წ. 

სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2014 (27.01.15)სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2015 (14.01.16)

სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2016 (12.01.2017)


2017 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების“ პროგრამის (აპარატი) ფარგლებში სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო  ადგილობრივი ზარები)  სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 41’780.51 ლარს. (12.01.2018)

დანართი2018 წელს ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად:

  • 32 01 01 კოდის ფარგლებში  შეადგენს 36’247.81 ლარს,
  • 33 01 კოდის ფარგლებში  შეადგენს 46’680 51 ლარს.

(20.01.2019)2019 წელი – ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (27.01.2020)

ბეჭდვა