3.3. სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

თანამშრომელთა ოდენობა (კატეგორიები, გენდერული ჭრილი) 2013 წლის პირველი, მეორე და მესამე კვარტლების მიხედვით.

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2013 წლის IV კვარტალის მიხედვით (08.01.14)2014 წ.:

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2014 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (03.04.14)

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2014 წლის მე-2 კვარტალის მიხედვით (07.07.14)

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2014 წლის მე-3 კვარტალის მიხედვით (03.10.14)

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2014 წლის მე-4 კვარტალის მიხედვით (08.01.15)თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2015 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (01.04.15)

თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში 2015 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით (10.07.15)

2015 წლის მე-3 კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში (12.10.15)

2015 წლის მე-4 კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში (14.01.16)2016 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში (08.04.16)

2016 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში (11.07.16)

2016 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდ. ჭრილში (12.10.16)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში 10.01.20172017 წლის მეორე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში 21.07.2017

2017 წლის მესამე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში 12.10.2017

2017 წლის მეოთხე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში 12.01.20182018 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (17.04.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (17.07.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (17.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის მიხედვით თანამშრომელთა ოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (10.01.2019)2019-წლის-პირველი-კვარტლის-მიხედვით-თანამშრომელთა-ოდენობა-კატეგორიებით-და-გენდერულ-ჭრილში (25.04.2019)

2019-წლის-მეორე-კვარტლის-მიხედვით-თანამშრომელთა-ოდენობა-კატეგორიებით-და-გენდერულ-ჭრილში (30.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა რაოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (29.10.2019)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა რაოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (22.01.2020)2020 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა რაოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (27.04.2020)

 2020 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა რაოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (15.07.2020)

 2020 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით თანამშრომელთა რაოდენობა კატეგორიებით და გენდერულ ჭრილში (22.10.2020)

 

ბეჭდვა